Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Gravgårder og Gravsøk >Lover og regler>Vedtekter for kirkegårdene i Meløy.

Vedtekter for kirkegårdene i Meløy.

2006-10-31
VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I MELØY KOMMUNE
Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) §21.Vedtatt av Meløy kirkelige fellesråd i møte 16.04.97 som sak 13/97. Godkjent av Sør-Hålogaland bispedømmeråd 20.06.97.
§1    KIRKEGÅRDSTILHØRIGHET
Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av kirkegårdene i kommunen, forutsatt at de ikke gravlegges i en annen kommune.Personer bosatt (jfr. folkeregisteret) utenfor kommunen kan gravlegges mot å betale fastsatt gravferdsavgift og festeavgift for gravstedet.  For syke og funksjonshemmede som p.g.a. institusjonsopphold e.l. har flyttet ut av kommunen kreves ikke slik avgift.
§2    FREDNINGSTID OG FESTETID
Fredningstiden for urnegraver er 20 år.  Fredningstiden for kister er 20 år.  Festetiden er 20 år.
§3    FESTE AV GRAV
Når grav tas i bruk er det anledning til å feste inntil tre graver ved siden av under forutsetning av at det er plass i feltet.  Disse graver utgjør da et gravsted. Ved utløpet av frigrav- eller festetiden kan gravstedet festes for ny periode.  Festet regnes ikke som fornyet før fastsatt avgift er betalt og gravstedet brakt i den stand vedtektene krever. Er fredningstiden gått ut og gravstedet ikke festet innen 6 mnd. fra siste festeforfall, kan ikke graven festes på ny uten særskilt vedtak i fellesrådet. Er festet ikke fornyet innen 6 mnd. etter forfall, skal gravstedet slettes. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. Festeren plikter å melde adresseforandring.
§4      GRAV OG GRAVMINNE
Kirkegårdsbetjeningen vil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravleggingen samt oppsetting av merke hvor avdødes navn settes på. På nytt gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av gravstedet.
Meløy kirkelige fellesråd har vedtatt at monument høyere enn 100 cm skal sikres med jordspyd.
§5      PLANTEFELT
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.  Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfelle være opp til 60 cm bredt.  Det kan ikke strekke seg lengre frem enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant.  Det kan ikke plantes vekster som går over gravminnets høyde eller går ut over plantefeltet. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt natursteinkant som flukter med terrenget omkring. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.
§6    PLANTEMATRIALE
Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.
§7    STELL AV GRAV
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for.  Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller blir tilsådd av kirkegårdsbetjeningen.
§8    GRAVLEGAT
For gravlegat har fellesrådet vedtatt egne vedtekter.
§9    BÅREROM
Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden frem til gravferden.  Ingen har adgang uten tillatelse.  Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.
§10  NÆRINGSVIRKSOMHET
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd.   Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.  Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver.
§11  FORVALTNING
Der ikke annet er særskilt bestemt, gis kirkevergen fullmakt til å treffe de bestemmelser om enkeltgraver og gravsteder som ellers tilligger fellesrådet.
Powered by Cornerstone