Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre

Gravferdsloven

2006-11-07

    Lenker til gravferdsloven    

Gravlegging og utlevering av askeurner
Rundskriv V-11B/2004 fra Kultur- og kirkedepartementet, 17.03.2004
Departementet er kjent med at gravferdsmyndighetene enkelte steder tidvis oppfordrer pårørende til å vente med gravlegging av askeurne, spesielt i vinterhalvåret på grunn av tele i jorden. Av hensyn til de pårørendes sorgarbeid, synes en slik praksis lite ønskelig. Hovedregelen må være at urner gravlegges så snart som mulig etter at kremasjon har skjedd. Etter gravferdsloven § 10 tredje ledd skal kremasjon skje senest 8 dager etter dødsfallet. Vanligvis vil urnen kunne gravlegges like etter dette, avhengig blant annet av avstanden mellom krematoriet og den aktuelle kirkegård. Den som sørger for gravferden, bør så tidlig som mulig gis opplysning om når urnen er klar til gravlegging, slik at de pårørende ikke blir gående i uvisshet om dette.
Dersom den som sørger for gravferden, trenger tid til å områ seg, for eksempel på grunn av valg av kirkegård, gir gravferdsloven § 12 annet ledd anledning til å vente inntil seks måneder med å gravlegge en askeurne. Departementet vil påpeke at fristen ikke er satt for å fange opp praktiske behov som gravferdsmyndighetene måtte ha for å utsette gravlegging, og som uten for store kostnader kan avhjelpes. Hensynet til de etterlatte må i slike situasjoner veie vesentlig tyngre enn hensynet til gravferdsmyndighetene.
Når askeurne skal gravlegges et annet sted enn der den oppbevares, skal kirkegårdsmyndighetene (krematoriet), i henhold til gravferdsforskriften § 36 annet ledd, "stille de krav til utlevering og forsendelse som er nødvendige for å sikre at urnen ikke kommer på avveie".  Bestemmelsen er ikke til hinder for at urnen - mot kvittering og legitimasjon - kan utleveres til den som sørger for gravferden. En forutsetning for dette må være at vedkommende dokumenterer en betryggende transport og oppbevaring av urnen til gravlegging finner sted.

Relaterte lenker
Powered by Cornerstone