Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Kontaktinformsjon>Medlemsskap i DNK> Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Kirkemøtevedtak
2016-05-05

KM 20/16 Forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke

Kirkemøtekomiteens merknader

Komiteen legger i hovedsak saksorienteringen til grunn.
Komiteen vil fremheve at det er positivt at Den norske kirke i 2016 legger til rette for elektroniske løsninger knyttet til medlemskap. Komiteen ser heller ingen vesentlige utfordringer knyttet til en elektronisk løsning for utmelding. Ved både ut-og innmelding elektronisk bør det finnes et kommentarfelt der man har anledning til å angi årsak til handlingen.
Når det gjelder innmelding har komiteen merket seg flere av de innvendingene som kom frem i høringen. Innvendingene er knyttet til to forhold: for det første en pastoral oppfølging fra menigheten og for det andre spørsmålet om dokumentasjon. Dagens forskrift krever en personlig henvendelse til kirkebokførende prest. Dette gir en personlig kontakt med den nyinnmeldte og gir mulighet til å ønske velkommen til menigheten, orientere om de tilbud som finnes og om den nyinnmeldte har ønske om
trosopplæring. Det er nødvendig at muligheten for å ønske velkommen bevares også når innmeldingen foregår elektronisk. Komiteen ser det derfor som ønskelig at det i forskriften er en sterk oppfordring til menigheten v/kirkebokførende prest om å ta kontakt så snart som mulig etter at melding om et nytt medlem er mottatt. Komiteen mener at dersom innmelding ikke skjer elektronisk til Kirkerådet, skal innmeldingen fortsatt skje ved personlig henvendelse til kirkebokfører, for å kunne ivareta kontakten med lokalmenigheten. Komiteen vil påpeke utfordringen i at det etter dagens forskrift ikke er et dokumentasjonskrav knyttet til dåp og eventuell utmelding av annet tros- og livssynssamfunn. Elektronisk innmelding aktualiserer denne problemstillingen ytterligere. Komiteen vil derfor understreke at siste setning av § 1 må forstås slik at ved elektronisk innmelding må alle felter utfylles korrekt. Dersom opplysninger om tid og sted for dåp, samt medlemskap i annet samfunn ikke er utfylt, skal vedkommende få beskjed om å henvende seg til kirkebokfører i bostedsmenighet eller til Kirkerådet.
Komiteen påpeker at begrepet «kristen dåp» betyr dåp med vann i den treenige Guds navn. Det er nødvendig at dette blir forklart i skjema for elektronisk innmelding. Komiteen vil understreke at bostedsmenighet betyr der man har folkeregistrert adresse. For dem som bor langt unna folkeregistrert bosted vil elektronisk innmelding være en fordel.
Komiteen har drøftet om det skal gå en viss tid fra innmelding til man kan ta i bruk sine rettigheter som medlem. Det var ikke enighet i komiteen om dette. Mindretallet i komiteen vil foreløpig ikke fremme forslag om det.
Kirkemøtets vedtak
Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 55 L (2015-2016) vedtar Kirkemøtet med hjemmel i kirkeloven § 8 nummer 8 fjerde ledd følgende forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kirke:

§ 1.

Innmelding

Innmelding i Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Norsk statsborger som er bosatt i utlandet retter henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted i Norge, eventuelt til den kirkebokføreren som Kirkerådet bestemmer. Den som melder seg inn i Den norske kirke, må være døpt med kristen dåp og skal gi følgende opplysninger:

a) fullt navn ifølge folkeregisteret,
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c) fødselsnummer (11 siffer),
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom innmeldingen får virkning for disse,
e) sted og dato for dåp dersom det er mulig å opplyse om dette,
f) opplysning om at eventuelt medlemskap i annet tros - og livs
synssamfunn i Norge er brakt til opphør.
Innmeldingen kan skje ved personlig fremmøte eller skriftlig. Skriftlig innmelding skal være underskrevet og datert av den som melder seg inn, eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet.
Ved innmelding skal kirkebokføreren eller Kirkerådet påse at lovens vilkår er til stede.

§ 2.

Utmelding

Utmelding av Den norske kirke skjer ved henvendelse til kirkebokføreren på bostedet eller til Kirkerådet (Den norske kirkes medlemsregister). Den som melder seg ut av Den norske kirke, skal gi følgende opplysninger:

a) fullt navn ifølge folkeregisteret,
b) bostedsadresse ifølge folkeregisteret,
c) fødselsnummer (11 siffer),
d) navn og fødselsnummer på eventuelle barn under 15 år dersom utmeldingen får virkning for disse. Utmeldingen skal være underskrevet og datert av den som melder seg ut, eller autentisert etter nærmere bestemmelse om dette gitt av Kirkerådet.
Dersom den som melder seg ut, ikke er registrert i Den norske kirkes
medlemsregister, må vedkommende dokumentere medlemskapet med dåps
- eller innmeldingsattest.

§ 3.

Saksbehandlingstid

Henvendelse om inn-eller utmelding til kirkebokfører bør besvares innen 14 dager i form av attest som viser at inn - eller utmeldingen er registrert.
Henvendelse om inn-eller utmelding til Kirkerådet besvares i form av attest som viser at inn - eller utmeldingen er registrert, etter den ordning som Kirkerådet bestemmer.

§ 4.

Varsling

Når inn - og utmelding skjer hos Kirkerådet, skal det så snart som mulig gis melding til kirkebokfører i vedkommendes bostedsmenighet etter nærmere bestemmelser gitt av Kirkerådet. Kirkebokfører bør så snart melding er mottatt sørge for at det blir tatt kontakt med den som er innmeldt.

§ 5.

Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra den tid Kirkerådet bestemmer.

Enstemmig vedtatt. (111 stemmeberettigede)

Powered by Cornerstone