Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetene i Meløy>Alle menighetene>Referat fra møte torsdag 19. april 2012 i Glomfjord kirke

Referat fra møte torsdag 19. april 2012 i Glomfjord kirke

2012-09-12

Referat fra møte torsdag 19. april 2012 i Glomfjord kirke.

Møte mellom Glomfjord menighetsråd, Halsa menighetsråd og Fore og Meløy menighetsråd.

Tilstede av også de ansatte, prestene, diakon, organist, kateket, kirkeverge og sekretær samt Elin Vangen fra prostiet.

Leder av Glomfjord Menighetsråd Magne Hanssen orienterte om hensikten med møtet.

Gudstjenestereformen

Hver enkelt menighet skal være med å utforme gudstjenesten etter den nye ordningen som er vedtatt.

Rammen for utarbeidelse av Lokal grunnordning finnes i

 • Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjenesten fastsatt av Kirkemøtet 2011
 • Liturgiteksten i Ordning for hovedgudstjenesten

Vi har også fått et skjema som skal brukes ved utarbeidelse av lokal grunnordning. Dette skjemaet skal benyttes ved utarbeidelse av forslag.

Prosessen for arbeidet skisseres slik:

 • Gudstjenesteutvalg
 • Menighetsråd 1. gang
 • Stab (alle ansatte skal ha anledning til å uttale seg)
 • Menighetsmøte
 • Menighetsråd 2. gang (eventuell dissens i stab og menighetsråd skal følge vedtaket)

Frist fra menighetsrådene om lokal grunnordning skal være hos prosten innen 20. september 2012.

Dette ut fra brev fra biskopen datert 30.03.12.

Magne Hanssen presenterte utgave av liturgien og vi sang kyrie, gloria samt nattverdsordene. Det finnes flere komposisjoner og det er åpent for egen komposisjon.

Menighetsrådene ble oppfordret til å ta opp en bit av gudstjenesten og samtale om den i møtene

Hva kan være best for vår menighet?

Hvordan vil vi ha det?

Vil vi ha forskjellig liturgi til forskjellige anledninger?

Enighet om et felles gudstjenesteutvalg for alle tre menighetene.

Hvert menighetsråd stiller med 2 personer + 1 vara. Dette må velges snarest.

Trosopplæringsreformen – Status og veien videre

 

Leif Larsen hadde tatt «tak» om denne saka og hadde fått i gang et felles utvalg. Vi har ingen felles trosopplæringsplan og dette må utarbeides. Det søkes til bispedømmet om utsettelse for å få planen ferdig.

Medlemmer i Felles trosopplæringsutvalg:

 • Lars Gjøviken
 • Beate Meosli
 • Jan Haugland
 • Leif Larsen           + event Ann-Helen Jonassen
 • + 1 fra Glomfjord

Meløy får 350.000 kr pr år til trosopplæringsmidler. Hva brukes midlene til?

Dette er lite kjent i vårt menighetsråd (Fore og Meløy). Vi har fått opplysning om pengene men det nye menighetsrådet har fått lite konkret innføring i hva vi skal bidra med for å få noe av disse midlene. Undertegnede var ikke klar over at vi manglet en trosopplæringsplan og at dette var utslagsgivende om vi skulle bli tildelt midler eller ikke.

Det er dermed to store reformer på trappen – gudstjenestereformen og trosopplæringsreformen.

Gutter og Jenter – vi har noe å henge fingrene i!!

NB: Det er Fellesrådet som forvalter midlene til trosopplæring.

Menighetsblad

Status pr i dag:

 • ca 20.000 kr på konto
 • Kostnad pr år for 5 utgivelser kr 125. - 130.000
 • Ingen ønsker å gå over til sort/hvitt

Synspunkter i møte:

 • Annonsene er for billige
 • Gå ut til bedriftene som annonserer samt til nye bedrifter
 • Offer til menighetsbladet
 • Tilskudd fra menighetsrådene – ca 15.000 kr

Forslag: Det må oppnevnes en redaksjonskomité – 1 fra hvert menighetsråd

Konklusjon: Leif Larsen (etter eget initiativ) påtar seg ansvar som redaktør for Menighetsbladet for dette året under forutsetning av at det oppnevnes en redaksjonskomité med ett medlem fra hvert menighetsråd.

NB: Må velges fra hvert menighetsråd: 1 person til redaksjonskomité.

Og undertegnede foreslår at det i tillegg velges 1 vara

Informasjon fra kirkeverge:

Kirkevergen orienterte om menighetsrådenes og fellesrådets ansvar.

Menighetsrådet er oppdragsgivere mens Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for de ansatte utenom prestene.

Diakon: Tor Einar

Styres av menighetsrådene diakoniplan. Planen ligger på hjemmesiden for kirken.

Har også ansvar for å sette opp de som skal spille til gudstjeneste.

Kommentar fra undertegnede: Dette bør vel heller ligge til vår menighets gudstjenesteutvalg?

Kateket: Ingen søkere til stillingen. Kan få tilsatt en menighetspedagog i og med at det er vanskelig å få utdannede kateketer i stillingen.

1 stilling 40 % - Trosopplæring (pt syk)

100 % st kantor – Magne Hanssen

Kirkevergen sa noe om eierforholdet til kirken og menighetshusene. Tror vi må be han konkretisere det skriftlig slik at vi alle skjønner hvordan ståa er.

Avtalt nytt Felles menighetsrådsmøte til høsten. Foreslår i oktober 2012. Fore og Meløy menighetsråd er vertskap.

 

Gudveig Haugland

Powered by Cornerstone