Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetene i Meløy>Alle menighetene>Endringer i kirkeloven 2012

Endringer i kirkeloven 2012

2012-02-23

2. Endringer i kirkeloven

Departementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at endringene som nå er foretatt i kirkeloven, ikke er foranlediget av kirkeforliket. Endringer i kirkeloven som følge av ev. endringer i Grunnloven om forholdet mellom stat og kirke vil bli foreslått på et senere tidspunkt.

Prestegjeldet oppheves som kirkelig inndeling
Prestegjeldet vil fra 1. januar 2012 ikke lenger være et lovregulert nivå i den kirkelige inndelingen. Prostiet har erstattet prestegjeldet som tjenestedistrikt for menighetsprestene. Hver sokneprest skal likevel ha (minst) ett sokn som sitt særskilte arbeidsområde og vil som hovedregel ha sete i menighetsrådet.

Barns rett til å uttale seg om religiøse forhold
Endringen i kirkeloven § 3 innebærer at det nå vil være barneloven og trossamfunnsloven som regulerer barns rett til å uttale seg også om religiøse spørsmål som vedrører dem.

Ordningen med kallsbok for prestegjeldet oppheves
Det er naturlig at ordningen med kallsbok for prestegjeldet nå opphører. Departementet ser for seg at Bispemøtet, i tilknytning til arbeidet med å fastsette nytt visitasreglement, kan vurdere om det er behov for at prosten skal føre kallsbok for prostiet, og ev. hvilke opplysninger som bør registreres.

Menighetsmøtets oppgaver
Endringen i § 11 medfører at loven nå bare krever at det skal innhentes uttalelse fra menighetsmøtet i store saker om kirkebygget og soknets grenser, jf. § 11 andre ledd. Endringen berører ikke muligheten menighetsmøtet har til selv å ta initiativ til å uttale seg om ulike saker som angår soknet.

Politiattest
Den nye bestemmelsen i kirkeloven § 29 andre ledd innebærer at lovbestemte organer i Den norske kirke kan kreve fremlagt barneomsorgsattest i samsvar med politiregisterloven § 39. Kirkerådet, KA og Bispemøtet har fastsatt felles retningslinjer for hvordan bestemmelsen bør praktiseres i Den norske kirke. Retningslinjene kan finnes på www.kirken.no. Departementet anbefaler at disse retningslinjene legges til grunn når den nye bestemmelsen skal tas i bruk.

Formålet med den nye bestemmelsen er å beskytte barn og unge mot personer med en fortid som gjør dem uegnet til å ha oppgaver overfor mindreårige. Bestemmelsen retter seg mot både ansatte og frivillige i virksomhet organisert av lovbestemte organer innenfor Den norske kirke.

Det vil være den enkelte selv som må få utstedt attesten, og som skal legge den fram for rette vedkommende. I tilsettingssaker skal det opplyses om et ev. krav om politiattest i utlysningen av stillingen, og det må derfor foretas en vurdering av hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge til stillingen før den blir utlyst. Attest skal i slike tilfeller ikke kreves av alle søkere, men bare av den som blir tilsatt. Tilsetting må da skje under forutsetning av at tilfredsstillende politiattest blir lagt fram.

Departementet minner om at innhenting av politiattest kun er ett forebyggende tiltak, som må komme i tillegg til øvrig forebygging, så som innhenting av referanser, gode rutiner i det daglige osv. Vi viser også til Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgivere ved mistanke om eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep og minner om at alle arbeidsgivere i kirken har ansvar for at det utarbeides lokale beredskapsplaner. Departementet vil ved utgangen av 2012 foreta en opptelling over hvor mange instanser som har fått på plass slike planer. Heftet kan bestilles på e-post (postmottak@fad.dep.no).
 
Elektronisk kirkebok
Endringen i kirkeloven § 37 legger til rette for at dagens ordning med føring av kirkebok i papirbaserte protokoller kan erstattes med elektronisk registrering av kirkebokopplysninger i tilknytning til Den norske kirkes medlemsregister. Departementet har omtalt denne omleggingen i et eget rundskriv.

Innføring av klagerett på innsynskrav etter offentlighetsloven
Endringen i § 38 legger til rette for at vedtak truffet etter offentlighetsloven av menighetsråd, kirkelig fellesråd og bispedømmeråd nå kan påklages til henholdsvis bispedømmerådet eller Kirkerådet.

Habilitet
Endringen i § 38 tredje ledd sikter mot å klargjøre at en prest eller prost som er medlem av menighetsråd eller kirkelig fellesråd, ikke blir ugild når rådet behandler en sak som vedkommende i egenskap av prest har tilrettelagt grunnlaget for. Unntaket gjelder bare prest/prost som er medlem av organet på grunnlag av sin stilling eller etter oppnevning av biskopen.

Powered by Cornerstone