Meny

Ørnes Begravelsesbyrå as
Gammelveien 3
8150 Ørnes

Mail: terjeellen@gmail.com
Telefon: 97020731

Vi står til tjeneste med alt
vedrørende dødsfall og begravelser. 

Hilsen
Terje Isaksen

Søk i sidene våre
Du er her: FORSIDEN>Menighetene i Meløy>Fore og Meløy menighet>Fore og Meløy mr referat>Årsmelding 2009 for Fore- og Meløy diakoniutvalg.

Årsmelding 2009 for Fore- og Meløy diakoniutvalg.

2010-03-17

Styret: Leder Nilly Astrid Ulvang Moxnes, nestleder Gunnar Kambestad, kasserer Reidar Kildal, styremedlemmer Kjellaug Mikkelborg, Gunvor Freding, Synnøve Nymo, Kåre Pettersen og Gunnar Selstad. De to sistnevnte har også revidertregnskapet. 01.09. sluttet Reidar Kildal som kasserer, og Guttorm Strand overtok. Det har vært 4 styremøter i 2009. Styret har behandlet i alt 11 saker. Diakon Tor-Einar Andersen har deltatt i styremøtene.

Eldretreff har vært avviklet  i ”Det hvite hus” (eldresenteret) på Ørnes med 5 møter på våren og 4 på høsten. Treffene holdes hver tredje tirsdag i måneden på ettermiddager fra kl. 16.00.

I gjennomsnitt samles rundt 35 personer hver gang. Hva gjør vi på møtene? En fast programpost har vært andakt. I 2009 har Bror Valter Nilsson, en representant for Nordmisjonen, Leif Halsos, Gunnlaug Selstad, Kåre Pettersen og Simone Schiebold holdt andakt og i tillegg kommer skriftlesningsandakter. Bordkonkurranser og opplesning er populært, og sang, bevertning og loddsalg er også faste poster. Karl Erik Selstad har vist lysbilder og fortalt fra sine reiser i Thailand, og vi fikk servert matretter fra Thailand. Guttorm Moxnes har vist lysbilder og fortalt fra pilegrimsvandringen han og Gunnar Kambestad gikk til Santiago de Compostella. Håvard J. Nilsen har fortalt fra Fore kirkes tilblivelse. Gunnar Kambestad her ledet de fleste møtene, Kåre Pettersen og Tor-Einar Andersen har spilt til sangene. Reidar Kildal har vært kasserer i 27 år og fikk spesiell oppmerksomhet i julemøtet. Kjellaug Mikkelborg, Gunvor Freding og Synnøve Nymo har hatt ansvar for måltidet, og ellers har de øvrige i styret delt på oppgavene. Det organiseres biltransport til møtene for de som melder behov. Kommunen har gitt gratis leie av lokalet.

Busstur: Den 09.06.08. arrangerte vi tur til Saltstraumen. Glomfjord og Halsa diakoniutvalg var sammen med oss, og vi fylte opp 2 store busser.

Først stanset vi i Saltstraumen kirke til sangstund, og Liv Strømslid holdt andakt. Så gikk vi til et interessant museumsbesøk like ved kirken. Og på Saltstraumen hotell fikk vi skinkestek med mandelkjernepudding og kaffe. Det ble en svært trivelig dag i nydelig vårvær og med mange takksigelser fra deltakerne. Turen ble sponset fra diakonikassen slik at deltakerne betalte bare 200 kroner selv. Mange måtte ha rullator og mye hjelp.

Fadderbarn: Diakoniutvalget har et adoptivbarn i SOS-landsbyen i Casablanca i Marocco. Den foreldreløse gutten Karim El-Noury er nå 14 år gammel. I barnelandsbyen bor han sammen med andre barn og pleieforeldre, får gå på skole og blir ivaretatt på en god måte. I tillegg til den faste betalingen for oppholdet, sendte vi penger til en personlig gave til jul. Det kom et pent takkekort fra han tilbake og en hilsen fra lederen for barnelandsbyen.

Babysang/kurs er et diakonalt tilbud som menigheten har til unge foreldre og babyer fra 0-1 år. Bjørg Nisja Selstad skriver følgende: ”Det ble ei stor god gruppe på 13-14 skjønne babyer med foreldre, som var samlet til babysang fra januar-mai. Samlingene ble ledet av Berit Selstad Hegle, med god hjelp av Kjersti Valøy Gjøviken og Solfrid Anmarksrud. Som før, holdt vi til på Ørnes menighetshus fra kl. 11.00-13.00 onsdag hver uke.

I høstsemesteret ledet Bjørg Nisja Selstad babysangen, der det var færre deltakere, ca. 4 babyer. Men veldig gode treff ble det likevel. Vi hadde velkomstord, leker, sang, dans og mat sammen. På kjøkkenet hadde vi god hjelp av Gunnlaug Nisja Selstad og Torunn Johnsen som laget lunch. Alle møttes rundt bordet og hadde det sosialt og trivelig sammen. Dette var viktige samlinger for alle oss som var så heldige å få være i lag med disse nydelige menneskene i 2009.”

Småbarnsang : Berit Selstad Hegle har ledet småbarnsang hver onsdags ettermiddag fra i september til jul. Barna synger, leker, får prøve ut rytmeinstrumenter og har samlingsstund med kveldsmat. Foreldrene deltar i fellesmåltidet og det sosiale samværet. Mellom 12 og 15 barn pleier å delta. Gunnlaug Nisja Selstad og Torunn Johansen forbereder kveldsmaten.

Forbønnstjenesten har hatt samlinger på Ørnes menighetshus mellom kl. 11.00 og 12.00 hver 1. og 3. torsdag i mnd. i vårsemesteret. Det foreligger faste bønne-emner, og 

i tillegg er det forbønn for de som har bedt om det. Samlingen er åpen for alle. Samlingene kunngjøres i lokalavisenes kirkeannonser.

 

Diakonitreff på Meløy, Bolga og Støtt: Diakonen har hatt 2 samlinger på Meløy, og Hans Jørgen Nilsen holdt andakt. På Støtt har det vært 2 samlinger der også lovsangskoret ”Nordlys” har vært med. Det har vist seg vanskelig å få til samlinger på Bolga. Oppmøtet har vært godt, særlig på Støtt. På noen av treffene har personer fra Ørnes også vært med utover.

Sangstunder på Ørnes sykehjem, Ørneshaugen bofellesskap og Knutepunktet: Diakonen i samarbeid med Reidar Kildal har hatt 10 sangstunder på Ørneshaugen og 9 sangstunder på Ørnes sykehjem i 2009. Dette viser seg å være et populært tiltak som både ansatte og beboere uttrykker tilfredshet med. I tillegg har en gruppe med Reidar Kildal som leder, hatt sangstunder på Ørneshaugen og ved sykehjemmet både i vår- og høsthalvåret. På noen av disse samlingene våren 2009 har Bror Valter Nilsson holdt andakt. Kåre Pettersen har fast sangstund og andakt ved sykehjemmet en gang i mnd. Dette i tillegg til faste gudstjenester som prestene har på institusjonene.

Besøkstjenesten: Diakonen arbeider sammen med Frivillighetssentralen om en felles besøkstjeneste. Det har vært 22 besøkere (frivillige) i hele kommunen i 2009. Til sammen har de hatt 40 brukere. I tillegg har diakonien sin egen besøkstjeneste, men der registreres det ikke besøksvenner og antall besøk.

Gratulasjon til merkedager: Alle i menigheten som fyller 75, 80, 85 o.s.v. får en gratulasjonsfolder. Utsendelsen tar diakonen/kirkekontoret seg av. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på denne ordningen.

Rekruttering av medarbeidere til gudstjenestene: Diakoniutvalget har påtatt seg arbeidet med å skaffe frivillige medarbeidere til tekstlesere, kirke-, dåps- og kirkekaffe-verter i Fore kirke og i Ørnes menighetshus. Mange har vært villige til å stå på listen, og dette har fungert godt i 2009. Vi ønsker at flere melder seg til denne tjenesten i menigheten. Ved gudstjenester i Bolga bedehus er Grete Swensen kirkevert/dåpsvert og organierer kirkekaffen. Tekstleser på Bolga er Marit Swensen McLean.  På Meløy er Dorthea Skaret diakonikontakten og Judith Stub medhjelper. Ågot Selstad deltar i tekstlesing.  Støtt har Birgit Bakken som kontakt.

Middag til skolelever: I vårsemesteret har hybelboende skoleelever på 15 tirsdager fått kjøpe subsidiert middag på videregående skole i Ørnes. Tiltaket har vært et samarbeid mellom kirken, Frivillighetssentralen, kommunen og videregående skole. Mange har benyttet seg av tilbudet. 

Diakoniplan: I løpet av 2009 ble diakoniplanene for Fore/Meløy-, Halsa- og Glomfjord menighet ferdig og vedtatt i tråd med retningsgivende føringer fra kirkerådet. Disse bør nå samles og trykkes opp i et hefte som distribueres slik at planen blir kjent i menighetene og kan være til hjelp for menighetsrådene som er den overordnete instansen for diakoniarbeidet i menighetene.

Økonomi: Regnskapet for diakoniutvalget er avsluttet. Loddsalg på treffene gjør at regnskapet går med et overskudd som overføres til 2010. Revidert regnskapsoversikt sendes menighetsrådet til orientering sammen med årsmeldingen.

Ørnes, 02.02.2010.

Nilly Astrid Ulvang Moxnes

leder/sekretær

Årsmeldingen blir behandlet og vedtatt i sak 04/2010, og regnskapet i sak 10/2010 på styremøtet den 02.februar 2010.

Revidert regnskap legges ved årsmeldingen og oversendes menighetsrådet.

Powered by Cornerstone